Close

CẤU TẠO MODULE ONE GIỐNG MODULE CORNER

Module ONE dùng cho những góc nhỏ, góc hẹp cần phủ mảng xanh đứng và chỉ trồng được 1 cây xanh